تاریخچه طب سوزنی

عده ای معتقدند که پیدایش طب سوزنی بطور اتفاقی بوده است وقتی که سربازان در بحبوحه جنگ زخمی می شدند بعداً متوجه می شدند که درد یا بیماری  هایی که قبلاً ازآن رنج می بردند بهبود یافته است واین امرمنجر به این شد که متوجه شدند دربدن انسان نقاط حساس خاصی وجود داد که در اثر اصابت ادوات جنگی به آن نقاط حساس دردشان تسکین یافته است . به تدریج این مشاهدات منجر به کشف نقاط حساس متعدی در بدن انسان و ترسیم کانال های طب سوزنی گردید. اما بایستی متوجه این نکته شد که کشف نقاط طب سوزنی تصادفی نبوده بلکه بر اساس حس درمانگری فطری که خداوند متعال به انسان آموخته است صورت گرفته است. میل باطنی برای فشاردادن موضع دردناک و ماساژ آن ناحیه برای تسکین درد درهمه انسان ها به طور مشترک نمونه ای از شاهد این ادعاست که این حس درمانگری به تدریج باعث کشف نقاط متعدد طب سوزنی برای درمان بیماری های مختلف شده است .

طب سوزنی مهمترین دستاورد پزشکی ملت چین است که در زمان های بسیار دور در جامعه اولیه چینی ابداع شده است . روایات متعددی درمورد مبدأُ طب سوزنی و تجهیزات آن زمانی که طب سوزنی از سنگ ساخته شده است وجود دارد. چینی ها در عصر حجرقدیم (ازابتدا تا ده هزارسال پیش ) روش کار با تیغ ها و سوزن های سنگی برای شکافتن آبسه ها وتخلیه چرک وخون را می دانستند از سال ۴۷۵ قبل از میلاد تا ۲۴ بعد از میلاد آهن کشف شد وسوزن های آهنی جای سوزن های سنگی را گرفت این تحول  زمینه  تحقیق در طب سوزنی را وسیع کرد وباعث تسریع در تکامل آن شد . در این دوران از نه گونه سوزن فلزی استفاده می شد که اشکال و کاربرد متفاوتی داشتند این سوزن های نه گانه برای سوراخ کردن ، برش دادن و ماساژ کاربرد داشتند . تا قرن نهم بعد از میلاد بررسی های عمیقی در طب سوزنی انجام گرفت و کتاب های متعددی دراین زمینه گردآوری شدند که تصاویر رنگی کانال ها و نقاط طب سوزنی را از سه جهت نشان می دادند.

پس ازجنگ تریاک در سال ۱۸۴۰ میلادی چین به صورت فئودالی و نیمه مستعمراتی اداره می شد . دراین زمان طب سوزنی مورد بی اعتنایی قرار گرفت . با وجود اینکه ورود طب غرب به چین به عنوان یک تحول جدید مورد تقدیر بود ولی برای مستعمره نشین ها دستاویزی جهت غارت و تجاوز قرار گرفت . آنها ادعا می کردند که طب غرب ، طلایه دار مسیحیت و مسیحیت پیشگام تجارت است وبا این نیت طب سنتی چین را متهم کرده و حقیر شمردند و حتی آن را به بهانه شکنجه آمیز ودردناک بودن مورد تمسخر و رسوایی قرار دادند . از سال ۱۹۵۰ میلادی با حمایت رهبران حکومت چین ، اقداماتی در زمینه فراگیر ساختن  طب سنتی چین صورت گرفت ، به نحوی که حتی برای طب سوزنی بخش جداگانه ای در هر بیمارستان در نظر گرفته شد و بسیاری از مؤسسات و دانشکده های طب غرب ، طب سوزنی را جزء رشته های تدریسی خود قرار دادند . دراین زمان فعالیت های زیادی در زمینه توسعه کاربرد بالینی طب سوزنی وکاربرد طب سوزنی در بیهوشی و بی حسی در اعمال جراحی انجام شد .